LANDBOUWPROJECT

De economische betekenis van de lokale landbouw is groot. Logisch dus dat wordt gezocht naar manieren om de opbrengst te verbeteren waardoor de economische situatie groeit (en daardoor ook weer de mogelijkheid dat meer gezinnen zelf de schoolbijdrage kunnen betalen).

Landbouw vormt vrijwel de enige inkomstenbron van de bevolking en de keuze voor gewassen en teeltmethoden wordt van generatie op generatie overgedragen. Dit leidt tot een beperkte variatie aan gewassen met een lage productie. Eenzijdige voeding en magere oogsten zijn het gevolg. Het is daarom niet verwonderlijk dat in de gesprekken in Sailung het moderniseren van de landbouw als grote wens naar boven is gekomen. Wij willen deze wens graag helpen invullen omdat een duurzame landbouw naar onze overtuiging de basis vormt voor een duurzame samenleving en onze betrokkenheid op termijn overbodig gaat maken. En dat is toch uiteindelijk het ultieme doel!

Voor dit project hebben we, in overleg met Sailung, de samenwerking gezocht met de Nederlandse stichting www.ICFON.nl. Zij hebben, net als wij, als doelstelling om het welzijn van de bevolking in Nepal naar een hoger plan te brengen. Hun visie is dat zoiets moet beginnen met een stevige sociaal/economische impuls. En dat die impuls moet komen van een lokaal gespecialiseerd bureau. ICFON heeft daarom veel tijd gestoken in de professionalisering van de Nepalese instelling, www.isard.org.np . ISARD is gespecialiseerd in de sociaal/economische ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen door modernisering van de landbouw. Ze doen dat door een meerjarige begeleiding en de lokale boeren stap voor stap te helpen in:
• Het vormen van coöperatieve groepen met eigen beheer van microkredietfonds;
• Het verbeteren van huidige teeltmethoden;
• Het stimuleren van goed bodemgebruik door compostering, bemesting;
• Het vergroten van het areaal aan gewassen dat wordt verbouwd;
• Het toepassen van hulpmiddelen (van kassen tot vormen van mechanisatie)
De resultaten van ISARD zijn opzienbarend, zowel de verbetering van de oogst als het grote draagvlak onder de lokale boerengezinnen. Wij geloven daarom in de kracht van hun aanpak en hebben hen als mogelijke partner gevraagd een plan voor ons uit te werken, in samenspraak met vertegenwoordigers uit Shailung. Een eerste aanzet ligt er nu en dat biedt de kans voor zo’n 200 gezinnen om de komende jaren intensief begeleid te worden op weg naar een nieuw niveau van landbouw bedrijven. Het bijzondere is nog dat de Nepalese aanpak als twee druppels water lijkt op wat wij in Nederland met veel moeite proberen in te voeren: kringlooplandbouw, ofwel een landbouw die loskomt van externe input van stikstof door kunstmest en zware ‘gewasbeschermingsmiddelen’ om de immens hoge productie te blijven halen. We hebben het project als titel meegegeven: SATsh: Sustainable Agriculture Transformation Shailung. Ondersteuning voor dit project wordt in de eerste maanden van 2024 gezocht bij Rotaries in Nederland, gesteund door Rotary Kathmandu en mogelijk de (internationale) Global Grant van de Rotaries.

March 2024 Meeting Rotary Club of kathmandu Mid-Town
te bouwen watervoorzieningen
Green House prototype scale 2-1

Het SATSh programma wordt in detail uitgewerkt. Begin 2024 was een delegatie van het bestuur in Nepal om met verschillende betrokken partijen te overleggen en de start voor te bereiden. 

SATSh programma zorgt voor verbinding

We zijn met een aantal sponsoren in overleg maar kunnen Uw steun zeker ook goed gebruiken.

Voor meer details kunt u ons bereiken via info@sailung.nl     . 

nl_NL