Stichting Ton Memorial School Sailung 

November 2018

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 9 november 2018 en gevestigd in Utrecht.

De stichting richt zich op het (doen) ondersteunen van projecten ter verbetering van de sociale en economische situatie in Sailung, Nepal, en in het bijzonder op het mogelijk maken en verbeteren van het onderwijs aldaar. In dit beleidsplan kun u lezen waarom wij deze stichting in het leven hebben geroepen, waar wij voor staan en hoe wij naar de toekomst kijken. Verder vindt u hier de praktische zaken als financiën en het stichtingsbestuur.

Het ontstaan van de stichting
Stichting Ton Memorial School Sailung draagt de naam van Ton van den Brink. Zijn band met Nepal ontstond nadat goede vrienden twee kinderen vanuit Nepal naar Nederland adopteerden. Na zijn eerste bezoek aan Nepal in 2014 groeide de liefde voor het land, de bergen en de mensen. In maart 2018 vertrok Ton voor een tweede keer naar Nepal voor een trekking door de bergen.

Ton zou samen met zijn reisgezelschap, één van de adoptie-ouders,  ook een school in Sailung bezoeken. Ton wilde zich samen met de adoptie-ouders, familie en vrienden uit Nederland graag inzetten voor de verdere ondersteuning en groei van deze school. Helaas heeft Ton zijn tweede reis naar Nepal niet mogen afmaken. Op 20 maart 2018 is hij in de door hem zo geliefde bergen van Nepal overleden.

In zijn naam en vanuit zijn grote hart gaan wij nu door.

Nepal en Nederland
Tijdens zijn eerste bezoek aan Nepal bezocht Ton de biologische familie van de jongen en het meisje die door zijn goede vrienden uit Nepal zijn geadopteerd. Een bijzondere ontmoeting waarna er continue contact is gehouden tussen de familie in Nepal en Nederland. Vrienden en familie sponsorden de Nepalese broers en zussen van de kinderen die in Nederland opgroeien. Dit sponsorgeld kwam met name ten goede aan hun onderwijs.

Een van de broers; Krishna Shrestha, een man van inmiddels 26 jaar, net vader geworden van een dochtertje, volgde in Nepal een opleiding waardoor hij bevoegd is om onderwijs te bieden. Hij heeft besloten zich in te zetten voor het verbeteren van onderwijs in zijn geboorteplaats.

Krishna heeft inmiddels een school opgezet in Sailung, deels met (beperkte) middelen vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning. Dit is de school die Ton graag wilde bezoeken tijdens zijn bezoek aan Nepal. Op dit moment ontvangen zo’n 40 kinderen onderwijs.

Krishna heeft Nederland in 2016 gedurende vijf weken bezocht en zich tijdens dit bezoek ook verdiept in het Nederlandse onderwijs. Hij heeft in die weken intensief met Ton opgetrokken. Na het overlijden van Ton heeft Krishna de school naar Ton vernoemd en met de kinderen een mooie herdenkingsceremonie gehouden.

Over Sailung
Sailung is een gebied rond de berg Sailung (3200 meter), in het oosten van Nepal. Het ligt in het voetgebergte van de Himalaya. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Veel mensen vinden hun werk hierin. Er is een grote uittocht gaande van jongeren naar de stad. Het onderwijs is van een zeer laag niveau, de ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. Volwassenen kunnen niet lezen en schrijven, waardoor zij beperkt worden in het dagelijks leven. De bewoners van Sailung hebben een grote inzet om hun levensstandaard te verbeteren. Ze hebben aandacht voor hygiënisch (drink)water, elektriciteit en de ontwikkeling van het gebied.

Missie, visie
Onze Missie
Op dit moment is er in Sailung beperkt toegang tot onderwijs van een zeer beperkte kwaliteit. Inmiddels gaan zo’n 40 kinderen naar school die door Krishna is opgericht. Stichting Ton Memorial School Sailung wil dat zoveel mogelijk kinderen uit Sailung en omgeving toegang krijgen tot het kwalitatief goede onderwijs dat op de school van Krishna Shrestha geboden wordt.

Onze visie
Onze wens is het verbeteren van de sociale en economische situatie van kinderen en volwassen in Sailung. Wij denken dat onderwijs hiertoe een mooie basis biedt. Door kinderen en volwassenen toegang te geven tot kwalitatief goed onderwijs krijgen zij kansen zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan verdere ontwikkeling van Sailung.

Doelstellingen
Ons doel
Onze doelstelling is het ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen van onderwijs in Sailung, Nepal.
Dit doen wij door het actief ondersteunen van de ‘Kids Learning English School, in the memory of Ton van den Brink’ in Sailung, opgericht door Krishna Shrestha.

Wat willen wij realiseren?
Stichting Ton Memorial School Sailung wil zorg dragen voor de volgende zaken ter bevordering van goed onderwijs en instandhouding van de school:

 • Het faciliteren van de bouw van een passend schoolgebouw
 • Het aanschaffen van lesmateriaal
 • Het aannemen van gekwalificeerde leerkrachten, met passend salaris en eventueel onderdak
 • Het ondersteunen van zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de school, inclusief lesmateriaal, leerkrachten en onderhoud gebouw

Strategie
Stichting Ton Memorial School Sailung zal in nauw contact met onze contacten in Nepal werken aan de totstandkoming van goed onderwijs en instandhouding van de school in Sailung. De stichting zal middelen (zowel geld als goederen) leveren waarmee in Nepal benodigde materialen en leerkrachten bekostigd kunnen worden. De stichting is in principe werkzaam vanuit Nederland. De contacten in Nepal zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van plannen en het gebruik van donaties van de stichting. Onze werkwijze is tweeledig:

 • De stichting zal de contacten in Nepal actief adviseren welke stappen te nemen voor het realiseren van de doelstellingen. De stichting zal op basis van informatie van de Nepalese contacten bepalen welke middelen hiervoor beschikbaar zullen worden gesteld
 • De contacten in Nepal kunnen een plan voor de benodigde middelen indienen bij de stichting. Het bestuur van de stichting zal dit plan beoordelen op haalbaarheid en toekomst bestendigheid en zal bepalen welke middelen hiervoor beschikbaar zullen worden gesteld.

Huidige situatie
De stichting Ton Memorial School Sailung is sinds haar oprichting bezig met de volgende zaken:

 • Het voltooien van de ANBI registratie nu de statuten zijn vastgelegd in de akte.
 • Vergaderingen met het bestuur en adviseurs over korte en lange termijn doelen en acties.
 • Het maken van benodigde documentatie en de website voor de stichting.
 • Het maken van afspraken met Nepalese contacten over de rol van de stichting.

Op dit moment heeft de Stichting Ton Memorial School Sailung al meerdere donaties ontvangen. Deze donaties zijn gegeven na het overlijden van Ton. Het is de wens van zijn familie geweest om te doneren aan de stichting. Alle reeds ontvangen donaties zullen worden gebruikt ten behoeve van de school in Sailung.

Activiteiten
Door de afstand tussen de school in Sailung en de stichting in Nederland zal er continue communicatie moeten zijn tussen schoolbestuur, andere contacten in Sailung en Nederland. Er zal in samenspraak worden bepaald welke prioriteiten er zijn en welke korte en lange termijn doelen zowel de school als de stichting heeft.

Op dit moment biedt de school in Sailung plaats aan ongeveer 40 leerlingen, heeft 3 leerkrachten en is gehuisvest in een eenvoudig gebouw van golfplaten. Prioriteit voor de stichting is het faciliteren van een passend schoolgebouw. Er wordt in Nederland contact opgenomen met bouwadviseurs om de Nepalese contacten te kunnen adviseren en controleren over plannen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw.

Naast de bouw van een nieuw schoolgebouw zullen geld en goederen beschikbaar worden gesteld voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit (bijvoorbeeld boeken, leerkrachten, IT en andere materialen).

Financiën
Stichting Ton Memorial School Sailung gebruikt financiële middelen voor het realiseren van haar doelstellingen, hierbij heeft zij geen winstoogmerk.

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. De stichting heeft een bankrekening bij de ABN AMRO bank. Vanuit de spaarrekening zal een door het bestuur goedgekeurd bedrag worden vrijgegeven en overgemaakt naar het schoolbestuur in Sailung. Ontvangen rente zal worden toegevoegd aan de spaarrekening. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen gedaan.

Financiële middelen ontvangt de stichting door middel van donaties.
De donaties aan de  Stichting Ton Memorial School Sailung worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen. Een beperkt deel van de middelen van de stichting wordt gebruikt voor algemene kosten, waaronder het beheer van de website en communicatiemiddelen.

De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op en legt verantwoording af over het afgelopen jaar in het jaarverslag van de Stichting Ton Memorial School Sailung. Het bestuur stelt de begroting en het jaarverslag vast.

Werven van gelden
Stichting Ton Memorial School Sailung ontvangt middelen door donaties:

 • Eenmalige donaties
 • Structurele donaties (bijvoorbeeld maandelijks)
 • Sponsoracties of evenementen
 • Subsidies

Bij sommige acties of evenementen ten behoeve van de Stichting Ton Memorial School Sailung zal voor een specifiek doel worden geworven; bijvoorbeeld de bouw van het schoolgebouw of het salaris van een leerkracht. Andere donaties komen ten goede aan de acties of projecten waar de stichting op dat moment mee bezig is. Via de website en social media worden de donateurs op de hoogte gehouden over besteding van de donaties.

Bestuur
Het bestuur bij oprichting van  de Stichting Ton Memorial School Sailung bestaat uit:

 • Voorzitter: Jeannet Diteweg
 • Penningmeester: Jan Schouw
 • Secretaris: Anne van den Brink

De bestuurders van de stichting zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur van de stichting komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over strategie, acties, taakverdeling etc. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen.

Het bestuur van de Stichting Ton Memorial School Sailung houdt zich onder meer bezig met:

 • Contact met donateurs, sponsoren en andere partners
 • Het adviseren van Nepalese contacten
 • Bepaling van strategie rondom de besteding verdeling van geld en goederen
 • Contact met Nepal ter bevordering van de doelstellingen
 • Beheer van de website en social media kanalen
 • Het verwerven van naamsbekendheid door communicatie en andersoortige uitingen
 • Het organiseren van sponsoracties en/of evenementen
 • Financieel beheer van de stichting

De bestuursleden hebben allen inspraak op bovenstaande werkzaamheden. Wel heeft het bestuur een aantal specifieke taken per bestuurder. De voorzitter leidt de vergaderingen en onderhoudt de contacten met Nepal. De secretaris notuleert de vergaderingen, ondersteunt bij alle vormen van communicatie en onderhoudt de website en social media. De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting en financieel beheer.

Het bestuur van de stichting sluit ieder boekjaar (kalenderjaar) af met een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en waarin ook de jaarrekening en begroting worden opgenomen.

Actuele Organisatie
De Stichting Ton Memorial School Sailung staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 9 november 2018 onder nummer: 73065803. 

De stichting heeft ANBI status met fiscaalnummer RSIN 8593 40 764.

Bankrekening NL54ABNA0840364423  t.n.v. Stichting Ton Memorial School Sailung

Het bestuur van Stichting Ton Sailung bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden.

 • Voorzitter: Jan Post
 • Penningmeester: Jan Schouw
 • Secretaris: Jeannet Diteweg
 • Lid: Cees Vrolijk

Contact met de stichting kan worden opgenomen op de volgende wijzen:

 • Postadres: Rietschelftlaan 30 2171NM Sassenheim Nederland
 • Website: www.sailung.nl
 • E-mail: info@sailung.nl 
nl_NL